06-45 720 209 info@rolstoelauto.nl

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Van Neerven Rolstoelauto’s (hierna: Rolstoelauto’s) is een eenmanszaak die zich ten doel
stelt het inkopen, verkopen en aanpassen van auto’s van Opdrachtgever om deze geschikt te
maken voor rolstoelvervoer.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder
‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder
‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit (hierna:
Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna:
Zakelijke
Opdrachtgever
) en gebruikmaakt van de Diensten van Rolstoelauto’s.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder
‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
verstaan: Rolstoelauto’s en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder
‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen
Rolstoelauto’s en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst waarbij Rolstoelauto’s zich jegens
Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Opdrachtgever
zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een
aanbod van Rolstoelauto’s en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader
wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder
‘Diensten’ verstaan: alle door Rolstoelauto’s
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere
inhoudende het verkopen van auto’s en het aanpassen van auto’s (van Opdrachtgever) om
deze geschikt te maken voor rolstoelvervoer alsmede alle andere door Rolstoelauto’s ten
behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het
kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk
verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘
Producten’ verstaan: alle door Rolstoelauto’s
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder
andere inhoudende auto’s (van Opdrachtgever) die geschikt zijn voor rolstoelvervoer.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder
‘Website’ verstaan: de Website van
Rolstoelauto’s, te raadplegen via
www.rolstoelauto.nl.

Artikel 2. Identiteit van Rolstoelauto’s
1. Rolstoelauto’s is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73598860 en draagt
NL001564238B26. Rolstoelauto’s is gevestigd aan Spegelt 31A (5674 CE) te Nuenen.
2. Rolstoelauto’s is per e-mail te bereiken via
info@rolstoelauto.nl of middels de Website
www.rolstoelauto.nl en telefonisch op +31645720209.

Artikel 3. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Rolstoelauto’s en op
alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige
rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Rolstoelauto’s overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Opdrachtgever.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
Algemene voorwaarden.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Rolstoelauto’s via de Website, e-mail of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Rolstoelauto’s zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna
een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot
stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische)
opdrachtbevestiging.
4. Als Rolstoelauto’s een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting
aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
verschrijvingen. Rolstoelauto’s kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van
Rolstoelauto’s dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Rolstoelauto’s deze
schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door Rolstoelauto’s.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Rolstoelauto’s verkrijgt de opdracht van Opdrachtgever om de auto in te kopen en aan te
passen voor rolstoelvervoer. Rolstoelauto’s zal pas beginnen met het verrichten van de
werkzaamheden nadat Opdrachtgever de aanbetaling van 10% (tien procent) heeft voldaan.
Rolstoelauto’s past de auto vervolgens aan overeenkomstig de wens van Opdrachtgever.
2. Rolstoelauto’s biedt Opdrachtgever de mogelijkheid een proefrit te maken voorafgaand de
verkoop van een auto. Voordat Opdrachtgever een proefrit kan maken, moet Opdrachtgever
het hiervoor bestemde RDW-formulier ondertekenen.
3. Rolstoelauto’s zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
4. Rolstoelauto’s heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Bij het inschakelen van derden zal Rolstoelauto’s de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en
bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen
van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Rolstoelauto’s
worden doorbelast aan Opdrachtgever.
6. De Overeenkomst kan alleen door Rolstoelauto’s worden uitgevoerd indien Opdrachtgever
volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Rolstoelauto’s bij het sluiten van de
Overeenkomst. Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Rolstoelauto’s aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Rolstoelauto’s worden verstrekt.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Rolstoelauto’s zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de
hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
8. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient Opdrachtgever Rolstoelauto’s hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.
Rolstoelauto’s dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering
te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Rolstoelauto’s
en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Rolstoelauto’s op en is voor Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Rolstoelauto’s en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging
geschiedt schriftelijk.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Rolstoelauto’s is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Rolstoelauto’s goede grond heeft te
vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Rolstoelauto’s
Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld,
waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt
gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Rolstoelauto’s bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt,
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is
Rolstoelauto’s gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever,
uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8. Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische)
opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst toch wenst te annuleren, is Rolstoelauto’s
gerechtigd om de 10% aanbetaling, zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene
voorwaarden, in te houden.

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte voor de Consument zijn in euro’s en inclusief BTW,
tenzij anders vermeld.
2. Alle genoemde bedragen in de offerte voor de Zakelijke Opdrachtgever zijn in euro’s en
exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Rolstoelauto’s heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
4. Betaling geschiedt via facturatie. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door
Opdrachtgever te zijn voldaan.
5. Rolstoelauto’s levert de auto pas af indien Opdrachtgever de factuur volledig heeft voldaan.
Voor de Zakelijke Opdrachtgever geldt dat bij aanpassingen aan de auto de factuur achteraf
mag worden betaald.
6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Rolstoelauto’s mede te delen.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Rolstoelauto’s besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen
langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

Artikel 10. Levering
1. Op het moment dat de opdracht door Rolstoelauto’s is ontvangen, levert Rolstoelauto’s de
auto’s met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk af aan Opdrachtgever. Hierbij
is het ook mogelijk voor Opdrachtgever om de auto bij Rolstoelauto’s af te halen. De
levertermijn van Rolstoelauto’s is in beginsel 3 (drie) maanden.
2. Indien Rolstoelauto’s de auto niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren,
stelt zij Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis. Rolstoelauto’s is gerechtigd om in
onderling overleg met Opdrachtgever een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits
Opdrachtgever hiermee akkoord gaat.
3. Indien de auto na het verstrijken van de levertijd voor Opdrachtgever beschikbaar is maar
niet door hem wordt afgenomen, wordt de auto te zijner beschikking opgeslagen voor zijn
risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
Rolstoelauto’s is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde
bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft
verstrekt.

2. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Rolstoelauto’s nimmer
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te
annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Rolstoelauto’s
enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Rolstoelauto’s is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Rolstoelauto’s, verleent Opdrachtgever
de bevoegdheid aan Rolstoelauto’s om, als een door Rolstoelauto’s ingeschakelde derde zijn
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens
Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Rolstoelauto’s is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.
5. Rolstoelauto’s is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Rolstoelauto’s is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 12.
7. Opdrachtgever vrijwaart Rolstoelauto’s voor aanspraken van derden, van welke aard ook,
die verband houden met de Diensten.
8. Indien Rolstoelauto’s aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is
vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Rolstoelauto’s met
betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van Rolstoelauto’s is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
Rolstoelauto’s niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
betaalde bedrag.
10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rolstoelauto’s.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Rolstoelauto’s, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Rolstoelauto’s
zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Rolstoelauto’s, brand,
overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de
nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Rolstoelauto’s overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die Rolstoelauto’s heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 13. Garantie
1. De door Rolstoelauto’s geleverde onderdelen moeten die eigenschappen bezitten die
Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten
(conformiteit). Indien daaraan niet wordt voldaan en de oorzaak daarvan niet buiten de
verantwoordelijkheid van Rolstoelauto’s valt, heeft Opdrachtgever recht op reparatie
respectievelijk vervanging, (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
prijsvermindering.
2. Naast de genoemde wettelijke verplichting geeft Rolstoelauto’s op alle door Rolstoelauto’s
geleverde installaties inclusief onderdelen een garantie van 24 (vierentwintig) maanden na
factuurdatum.
3. Onder garantie vallen slechts de met de reparatie van een eventueel defect direct
verbonden reparatiekosten.
4. Het is uitsluitend ter beoordeling van Rolstoelauto’s op welke wijze garantieclaims zullen
worden afgewikkeld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een garantie is
retourzending van het defecte onderdeel of onderdelen een voorwaarde, tenzij een naar de
mening van Rolstoelauto’s afdoende beschrijving van het betreffende mankement overlegd
kan worden.
5. In geval van reparatie door een derde zullen voor de vergoeding van de hiermee verbonden
kosten de door Rolstoelauto’s gehanteerde werkplaatstarieven en onderdelenprijzen
bepalend zijn.
6. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien Opdrachtgever of derden zonder voorafgaande
instemming van Rolstoelauto’s werkzaamheden hebben verricht aan of in verband met de
door Rolstoelauto’s uitgevoerde ombouw en/of aanpassingen, tenzij aantoonbaar is dat
ogenblikkelijk herstel noodzakelijk was en de reactie van Rolstoelauto’s niet kon worden
afgewacht.
7. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend
gebruik van de geleverde onderdelen.

Artikel 14. Reclame
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans
binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht
nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na
ontvangst van de Producten schriftelijk aan Rolstoelauto’s te worden gemeld, met
overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden
gemeld bij Rolstoelauto’s overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt
voor Opdrachtgever een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product
binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het
product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Rolstoelauto’s kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een

rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 16. Klachtenregeling
1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan
info@rolstoelauto.nl of telefonisch te melden via +31645720209. De klacht wordt, indien
redelijkerwijs mogelijk, binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door
Rolstoelauto’s in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een
inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 17. Wijzigingsbeding
1. Rolstoelauto’s behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te
wijzigen dan wel aan te vullen. Rolstoelauto’s zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte
brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever
van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de
dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen
tot gevolg hebben dat Rolstoelauto’s Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk
anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn
overeengekomen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Rolstoelauto’s en haar Opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Rolstoelauto’s en Consument mochten ontstaan, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar
woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Rolstoelauto’s en de Zakelijke Opdrachtgever mochten ontstaan,
worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, zittingsplaats
Eindhoven.

 

https://www.rolstoelauto.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Van-Neerven-Rolstoelautos-4.pdf